" ಶಾಲೆ ಕಡೆ ನನ್ನ ನಡೆ " - ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

Academic YearTotal StudentsHandicap Student
2016-201729131
2018-19