ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ DOWNLOAD ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ


Eligible Candidate List for Cluster Supervisors
Ref No. Name Hall Ticket
2018018 Sandeep J Kumar [Download]
2018022 Poornima K H [Download]
2018044 Sharada Y [Download]
2018060 GIRIDHARA [Download]
2018093 MAMATHA [Download]
2018100 Guruprasad Suvarna [Download]
2018133 RASHMITHA SHETTY [Download]
2018145 JYOTHI [Download]
2018146 RAKSHITHA [Download]
2018148 KARUNA [Download]
2018153 LATHA [Download]
2018156 KAPILA B [Download]
2018158 AMBIKA.K.S [Download]
2018177 PRAKASHA [Download]
2018198 Ashalatha [Download]
2018200 MUKAMBIKA [Download]
2018201 SANGEETHA [Download]
2018202 JYAKI ANTON KAMBREKAR [Download]
2018212 SAVITHA KUMARI [Download]
2018229 Supreetha Kumari [Download]
Eligible Candidate List for Taluk Program Managers
Ref No. Name Hall Ticket
2018017 Poornima K H [Download]
2018043 Sharada Y [Download]
2018053 LATHA [Download]
2018096 SUDHAKARA GOWDA [Download]
2018097 MAMATHA [Download]
2018109 PRAMOD KUMAR C [Download]
2018136 RAGHUNANDANA K [Download]
2018138 Rohith A R [Download]
2018144 JYOTHI [Download]
2018147 PRIYADARSHAN.S [Download]
2018161 Ms. Rekha [Download]
2018164 AVINASH [Download]
2018167 VIDYA SALIAN [Download]
2018169 Mrs.SHAKHILA [Download]
2018170 SUPREETHA KUMARI [Download]
2018188 Bharathi [Download]
2018199 MUKAMBIKA [Download]
2018204 Prameela Poojarthy [Download]
2018207 Neetha K.S. [Download]
2018213 sundaresha k [Download]
2018219 JAGATH K [Download]
2018221 SUSHEELA [Download]
ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ DOWNLOAD ಗೆ ಇ