ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರೇಡ್ -1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ 31.03.2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ/ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರೇಡ್ -1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ